Jouw leven op de foto

Sterke Fotograaf

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Sterke Fotograaf, handelsnaam van Sterke Begeleiding, is gevestigd in Eeserveen, ingeschreven onder KvK-nummer 59316969 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘ik’.

1.2. Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan ik tegen betaling foto’s voor en/of van jou maak, bewerk en eventueel selecteer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die ik voor jou uitvoer.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door mij worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Ik behoud mij het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval zal ik de nieuwe algemene voorwaarden aan jou toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor jou nadelige gevolgen, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Offertes en aanbod

3.1. Jij hebt de mogelijkheid om via mijn boekingswebsite de door mij aangeboden diensten af te nemen.

3.2. Indien jij een boeking plaatst via de website, ga jij akkoord met deze algemene voorwaarden. Jij dient hiervoor, alvorens een boeking te plaatsen, aan te vinken dat jij kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. Wij kunnen ook een aanbod op maat overeenkomen. In dit geval zal ik jou een offerte toezenden met de specificaties van de opdracht. Indien jij mij wenst in te huren voor bruiloftsfotografie, zal ik eveneens een offerte uitbrengen.

3.4. De geldigheidstermijn van offertes bedraagt 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.5. Ik kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een offerte of aanbod, indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. Een uitgebrachte offerte geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn op pakketbasis en inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Eventuele aanvullende kosten, zoals reiskosten, zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden apart op de offerte vermeld.

4.3. Indien ik een schatting van de reiskosten opgeef, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

4.4. Ik ben gerechtigd om een aanbetaling van 25% van de overeengekomen prijs te vragen. Indien wij een aanbetaling overeenkomen, zal de datum van de fotoshoot pas definitief zijn wanneer ik de gehele aanbetaling heb ontvangen. De definitieve (bewerkte) foto’s worden pas geleverd, indien de betaling voor het volledige overeengekomen bedrag is voldaan.

4.5. De prijzen die ik bij het aangaan van de overeenkomst communiceer, zijn gebaseerd ophet op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, hebik het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.6. Indien ik tijdens het uitvoeren van de overeenkomst signaleer dat ik meer uren dan oorspronkelijk overeengekomen zal besteden aan een opdracht, zullen wij in samenspraak een aanvullend aantal uren afspreken. Artikel 4.5. is eveneens van toepassing.

4.7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.9. Jij bent van rechtswege in verzuim, indien jij je betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat jij in verzuim bent, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, ben jij wettelijke rente verschuldigd.

4.9. Wanneer jij in gebreke of in verzuim bent, komen alle redelijke kosten die ik moet maken om de vordering te innen, voor jouw rekening.

4.10. Indien jij je in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die ik op jou heb direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Jij dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd ter beschikking te stellen.

5.2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Ik zal vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

5.4. Indien jij onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor jouw rekening.

5.5. Jij vrijwaart mij voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Ik handel volledig volgens mijn creatieve vrijheid en voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Ik houd daarbij, voor zover mogelijk, rekening met jouw wensen en de door jou ter beschikking gestelde informatie. Jij kunt mij echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Jij dient op de hoogte te zijn van mijn standaard fotografie- en bewerkingsstijl.

6.3. Ik behoud mij het recht voor om de overeengekomen werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Zo kan ik bijvoorbeeld gebruik maken van een second shooter.

6.4. Ik kan niet garanderen dat elk moment tijdens de fotoshoot wordt vastgelegd.

6.5. Jij dient ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn voor mij tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

6.6. Indien ik tijdens de werkzaamheden tegenwerking ondervind, bijvoorbeeld wanneer jij nog een andere fotograaf of videograaf hebt ingehuurd, ben ik niet aansprakelijk voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.

6.7. Wanneer jij niet tevreden bent over de foto’s en dit komt door factoren die vooraf kenbaar waren, is dit geen reden om de fotoshoot kosteloos over te doen. Voorbeelden van vooraf kenbare factoren zijn jouw kledingkeuze, zichtbare weersomstandigheden of bewerkingen van de foto’s.

6.8. In het geval jij later aanwezig bent op de afgesproken locatie, komt deze tijd te vervallen.

6.9. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van door mij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gegeven advies.

6.10. Ik voer geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met mijn professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Wanneer een wijziging of aanvulling leidt tot meer of juist minder werkzaamheden, zal ik een aanvullende offerte toesturen. Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal ik jou hiervan op de hoogte stellen.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, ben ik bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Ik ben in dit geval geen schadevergoeding aan jou verschuldigd.

7.3. In het geval dat ik onverhoopt verhinderd ben, stel ik jou hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Wij zullen in samenspraak de datum van de fotoshoot proberen te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een fotoshoot voor bruiloft, probeer ik gelijkwaardige vervanging te verzorgen. Indien vervanging alleen noodzakelijk is voor de fotoshoot, zullen wij in samenspraak met de vervanger afspreken wie de foto’s bewerkt. Wanneer vervanging niet mogelijk is, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien jij van dit recht gebruikmaakt, vervalt de betalingsverplichting voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven. Jij hebt in dit geval echter geen recht op het eisen van een aanvullende schadevergoeding.

7.4. Indien zich extreme weersomstandigheden voordoen, heb ik het recht de fotoshoot te verplaatsen, onderbreken of annuleren. Ik stel jou zo snel mogelijk op de hoogte van een zodanige wijziging. Wij zullen in dit geval in overleg een nieuwe datum afspreken.

7.5. Wanneer jij de overeenkomst wenst te annuleren, dien jij dit schriftelijk te doen. Jij kunt, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden of een bepaalde datum is afgesproken, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7.6. Indien jij de overeenkomst wenst te annuleren, ben ik gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met e) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen:

  1. Annulering tot 5 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 10% van de overeengekomen prijs.
  2. Annulering binnen 5 tot 3 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 20% van de overeengekomen prijs.
  3. Annulering binnen 3 tot 2 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
  4. Annulering binnen 2 weken tot 48 uur voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 40% van de overeengekomen prijs.
  5. Annulering binnen 48 uur of korter voor de aanvang van de opdracht, resulteert in  betaling van 50% van de overeengekomen prijs.

7.7. Wanneer jij aangeeft de fotoshoot te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan jou doorberekend worden. Ik heb het recht om jaarlijks mijn tarieven te verhogen. Indien jij de werkzaamheden naar een volgend jaar wenst te verzetten, zullen de in dat jaar geldende tarieven gefactureerd worden.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die wij redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

8.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken wij naar een passende oplossing. Wij hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

8.3. Wanneer jij de werkzaamheden wilt verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heb ik het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

9.2. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door jou of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3. Ik ben niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

9.4. Ik ben niet aansprakelijk voor de weersomstandigheden die te zien zijn op de foto’s. Enkel in het geval van extreme weersomstandigheden, zal een fotoshoot verzet worden, zie hiervoor ook artikel 7.4. Deze beoordeling komt aan mij toe. Bij slecht weer tijdens een bruiloft, ben jij zelf verantwoordelijk voor het regelen van een andere (overdekte) plek waar de fotoshoot kan plaatsvinden.

9.5. Ik ben niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen tijdens de fotoshoot.

9.6. Ik ben niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afdrukken van foto’s die door een ander worden aangeleverd.

9.7. Jij bent verantwoordelijk voor het regelen van toestemming om de fotoshoot te laten plaatsvinden op een bepaalde locatie, tenzij anders overeengekomen.

9.8. Indien er ook anderen aanwezig zullen zijn op de locatie, ben jij verantwoordelijk voor het vragen van toestemming om hen te fotograferen.

9.9. Jij bent gehouden zelf een back up te maken van de content zodra ik deze aan jou heb geleverd.

9.10. Jij bent zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat ik geef tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.

9.11. Wanneer jij schade aanbrengt aan materiaal dat door mij ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, ben jij gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

9.12. Indien ik een schadevergoeding ben verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door mij afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

9.13. Jij vrijwaart mij tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeit uit de door mij uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1. Op alle door mij gemaakte content, gegeven adviezen of andere ter beschikking gestelde materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij mij. Het is jou niet toegestaan content te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

10.2. Het maken van een printscreen of screenshot van (onbewerkte) beelden op mijn Instagrampagina of website of van een door mij aangeleverde digitale galerij en het gebruik hiervan, valt eveneens onder het verveelvoudigen en publiceren van content, en is dus niet toegestaan.

10.3. Wij komen vooraf overeen voor welke doeleinden jij de foto’s mag gebruiken. Jij bent niet gerechtigd om de content te gebruiken buiten de overeengekomen doeleinden. Indien jij de content buiten de overeengekomen doeleinden wenst te gebruiken, dien jij toestemming te vragen en een aanvullende overeenkomst te sluiten. Ik ben gerechtigd om in dit geval een extra vergoeding in rekening te brengen.

10.4. Wanneer jij de content commercieel wilt gebruiken of derden de content via hun kanalen wensen te delen, dient mijn toestemming verkregen te worden en dient mijn naam vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

10.5. Het is niet toegestaan om de content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

10.6. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de content. Het toepassen van (Instagram) filters, het plaatsen van tekst over de foto of het aanpassen van licht en kleur valt hier ook onder.

10.7. Bij publicatie van de content voor doeleinden zoals overeengekomen ben jij gehouden mijn naam te vermelden, tenzij anders overeengekomen.

10.8. Wanneer jij in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat ik enig recht verlies op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan jou kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

10.9. Ik kan content die ik gemaakt heb ter uitvoering van de overeenkomst gebruiken voor mijn portfolio.

  1. Indien geen persoonsgegevens zichtbaar zijn, mag ik content opnemen in het portfolio, tenzij jij hier bezwaar tegen hebt en dit vooraf schriftelijk aan mij kenbaar maakt.
  2. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content, zal ik vooraf toestemming vragen aan jou, alvorens de content in het portfolio op te nemen. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

11.1. Wij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

11.2. Indien wij zijn overeengekomen dat ik vóór 9:00 uur begin en ik meer dan 150 kilometer moet reizen naar de afgesproken bestemming, ben jij gehouden voor mij een (hotel)overnachting te vergoeden, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt eveneens indien ik na 22:00 uur aanwezig dien te zijn en de reisafstand groter is dan 200 kilometer. Bij fotoshoots die langer dan 8 uur duren, dien jij ook een maaltijd voor mij te verzorgen.

11.3. Ik ben gerechtigd de fotoshoot te annuleren bij seksuele intimidatie, pesterijen of andere ongewenste gedragingen van jou of andere aanwezigen. Indien ik op grond van deze bepaling de fotoshoot annuleer, ben ik geen terugbetaling van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 12 – Levering

12.1. Ik lever de overeengekomen content zo snel mogelijk, met inachtneming van de overeengekomen geschatte levertermijn. Jij ontvangt de foto’s als digitaal bestand, in hoge resolutie en in kleur, tenzij anders overeengekomen. Een selectie van de foto’s wordt fysiek in een album of harmonicaboekje geleverd.

12.2. Aan de geschatte levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De levertermijn vangt aan nadat jij jouw fotoselectie aan mij hebt doorgegeven.

12.3. Het maken en de bewerking van foto’s geschiedt naar eigen inzicht, standaard en stijl. Jij verklaart bekend te zijn met mijn fotografie- en bewerkingsstijl. Indien jij extra wensen hebt, resulteert dit in meerwerk en zal ik dit aanrekenen.

12.4. Ik ben niet gehouden om onbewerkte (RAW) content aan te leveren.

12.5. Jij maakt zelf de selectie van de foto’s. Ik maak hiervoor eerst een voorselectie, die ik aanlever via een online galerij. De foto’s uit de voorselectie kunnen reeds gedeeltelijk bewerkt zijn. Nadat jij jouw selectie hebt doorgegeven bewerk ik waar nodig nogmaals de geselecteerde foto’s.

12.6. Jij hebt 14 kalenderdagen om de selectie aan mij door te geven. Indien jij niet binnen deze termijn jouw selectie hebt doorgegeven, vervalt jouw selectierecht of ben ik gerechtigd om extra kosten aan te rekenen, wanneer jij alsnog de selectie wenst door te geven. Bij het vervallen van het selectierecht ben ik niet gehouden (een deel van) het overeengekomen bedrag aan jou terug te betalen. Ik zal in dit geval zelf de foto’s selecteren, bewerken en aanleveren.

12.7. Bewerking van foto’s omvat het aanpassen van licht, kleur en contrast. In sommige gevallen kan ik ook foto’s retoucheren of objecten uit een foto verwijderen. Aanpassingen aan gezicht of lichaam zijn hier niet bij inbegrepen. Indien jij deze bewerking wenst, wordt dit gefactureerd als meerwerk.

12.8. Jij bent gehouden zelf een back up te maken van de content zodra ik deze aan jou heb geleverd.

Artikel 13 – Cadeaubonnen

13.1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

13.2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.

13.3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.

13.4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van de fotoshoot of het fotoproduct lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient dus in één keer ingewisseld te worden.

13.5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 14 – Fotoproducten

14.1. Op maat gemaakte fotoproducten, zoals fotoalbums of extra afgedrukte foto’s, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dus niet geretourneerd worden.

14.2. Tarieven voor fotoproducten zijn inclusief ontwerpkosten en de kosten voor de leverancier. De in de overeenkomst weergegeven levertermijn is eveneens van de leverancier.

14.3. Eventuele verzendkosten voor het versturen van een fotoproduct komen voor jouw rekening.

14.4. Op fotoalbums en afdrukken zijn de garantiebepalingen van de leverancier van toepassing.

14.5. Indien jij een fotoalbum bij mij bestelt, kies jij zelf de foto’s uit die jij in het album wilt laten opnemen. Na het aanleveren van het conceptontwerp kun jij eenmalig revisies doorgeven, indien deze binnen 14 kalenderdagen kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen buiten deze termijn worden als meerwerk gefactureerd.

14.6. Wanneer jij het fotoalbum of hebt goedgekeurd, of indien jij mij niet van een terugkoppeling hebt voorzien binnen 14 kalenderdagen na levering van het conceptontwerp, wordt de inhoud als goedgekeurd beschouwd. Ik stuur vervolgens het ontwerp naar een externe leverancier, waardoor hierna geen wijzigingen meer doorgevoerd kunnen worden.

Artikel 15 – Klachten

15.1. Indien jij een klacht hebt, dien jij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Ik zal binnen 10 werkdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

15.2. Wanneer jij tijdens de fotoshoot een klacht hebt, bijvoorbeeld tijdens het zien van de previews op de fotocamera, dien jij dit direct aan mij kenbaar te maken zodat ik deze klacht op hetzelfde moment kan herstellen.

15.3. Indien een klacht, die ontstaan is tijdens de fotoshoot, later wordt ingediend of jij een andere klacht buiten de periode van 2 kalendermaanden kenbaar maakt, ben ik niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.

15.4. Ik dien in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

15.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 16 – Geschillenbeslechting

16.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien zich een geschil tussen ons voordoet, zullen wij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Wij zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

16.3. Geschillen tussen ons zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

16.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover mij en betrokken derden 12 maanden.

Regelmatig leuke aanbiedingen, speciaal voor mijn mailinglezers

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Ontvang altijd als eerste het laatste nieuws!

× Chat met me via Whatsapp. Available from 09:00 to 20:00